نوع هاست :
انتخاب نشده

0 میزان فضای دیسک : 0 میزان ترافیک : 0 تعداد دامنه : یک سال مدت :
0 جمع کل :
ثبت سفارش

جزییات هاست

نوع سیستم عامل :

سیستم عامل : Plesk
تعداد ایمیل : نامحدود
dotNet ver : 4 - 4.5
SQLServer: 2012 , 2014
سیستم عامل : Cpanel
تعداد ایمیل : نامحدود
PHP ver : php4 - php5
MySQL: 5 - 5.5
 
فضای دیسک :
میزان ترافیک :
تعداد دامنه :